จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา