เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อระบบจับคู่นวัตกรรมภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบจับคู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

22 พ.ย. 2564      67 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ ที่๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อระบบจับคู่นวัตกรรมที่คณะนักวิจัยพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้คณะผู้วิจัยได้รับฟังมุมมอง และแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการใช้งานระบบจากกลุ่มเป้าหมาย ที่คณะวิจัยสามารถนำไปพัฒนาและจัดทำระบบจับคู่นวัตกรรมออกมาได้อย่างเหมาะสม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Could Meeting ณ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา