ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

14 ม.ค. 2565      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด สู่รางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Could Meeting  ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา