เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ

18 พ.ค. 2565      29 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธ ที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมาย นายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Could Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา