การประชุมหารือการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรม:จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท่องเที่ยวโดยชุมชน “Train to the trainer” รุ่นที่ 2 อำเภอภูซาง

24 พ.ค. 2565      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางนาฎสุดา มิ่งขวัญ นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรม:จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท่องเที่ยวโดยชุมชน “Train to the trainer” รุ่นที่ 2 อำเภอภูซาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาโดยมีนายเจษฎา พีพงธ์ ปลัดอำเภอภูซาง เป็นประธานในที่ประชุม