O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

17 มิ.ย. 2562      310 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาร่วมกับอำเภอแม่ใจ จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้เสียการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรม : จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท่องเที่ยวโดยชุมชน “Train to the trainer” รุ่นที่ ๑ อำเภอแม่ใจ ณ ห้องประชุมพญาคำแดง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565