O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

17 มิ.ย. 2562      333 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพะเยา ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ดาวน์โหลด