อำนาจหน้าที่

25 มิ.ย. 2563      669 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อำนาจหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 

๑. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด

๒.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์เครือข่ายชุมชน ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและนักกีฬาในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์

๗. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขนุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว

๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย