การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay) ประจำปี พ.ศ. 2564

15 ม.ค. 2564      134 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ด้วย กรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการเปิดรับสมัครโฮมสเตย์รายใหม่ที่มีความพร้อมจะเข้ารับการตรวจประเมินและโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมข้อมูลและใบสมัคร ส่งให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อตรวจสอบเอกสารและรวบรวมส่งไปยังกรมการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กลุ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป ซึ่งถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์และกรมการท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหากพ้นกำหนดส่งใบสมัครรวมถึงการส่งเอกสารประกอบการขอรับการตรวจประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
โทร. 054-887210

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เอกสารดาวน์โหลด

attch_20210115114902_0.pdf ดาวน์โหลด