กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักพัฒนาการกีฬา
นินินทร์ สุวรรณรัตน์
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
สุเทพ คำลือ
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอภูกามยาว
สุรศักดิ์ คำมี
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอดอกคำใต้
โชติกา ธนโชติ จำรัส
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอแม่ใจ
ธราดล จำรัส
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเมืองพะเยา
กฤษฎ์ ติ๊บลังกา
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอจุน
ทาวิน จันทร์ต๊ะ
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเชียงม่วน
ภิญโญ ใจจันทร์
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอภูซาง
สุรกานต์ สอนโคตร
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอปง
จิรวัฒน์ คำลือ
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเชียงคำ
นิธิพนธ์ สีน้ำเงิน
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นาฎสุดา มิ่งขวัญ
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ปวีณวรรณ นิลกำแหง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นาฎสุดา มิ่งขวัญ
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธนากร ธรรมสอน
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชินวิวัฒน์ ตันกูล
 
นักวิชาการพัสดุ
กุลณัฐ ฟักเขียว
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชินวิวัฒน์ ตันกูล
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
พจนา ทำนา
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วัชรีพร กอกทองคำ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
พนักงานขับรถ
อนุรักษ์ สุภาวะ
 
พนักงานทำความสะอาด
ทาริก ธุระสุข
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
พจนา ทำนา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิชาการพัสดุ
กุลณัฐ ฟักเขียว
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชินวิวัฒน์ ตันกูล
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วัชรีพร กอกทองคำ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
พนักงานขับรถ
อนุรักษ์ สุภาวะ
 
พนักงานทำความสะอาด
ทาริก ธุระสุข
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วัชรีพร กอกทองคำ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิชาการพัสดุ
กุลณัฐ ฟักเขียว
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชินวิวัฒน์ ตันกูล
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
พจนา ทำนา
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
พนักงานขับรถ
อนุรักษ์ สุภาวะ
 
พนักงานทำความสะอาด
ทาริก ธุระสุข
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธนากร ธรรมสอน
 
พนักงานขับรถ
อนุรักษ์ สุภาวะ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิชาการพัสดุ
กุลณัฐ ฟักเขียว
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชินวิวัฒน์ ตันกูล
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
พจนา ทำนา
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วัชรีพร กอกทองคำ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
พนักงานทำความสะอาด
ทาริก ธุระสุข
 
พนักงานทำความสะอาด
ทาริก ธุระสุข
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิชาการพัสดุ
กุลณัฐ ฟักเขียว
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชินวิวัฒน์ ตันกูล
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
พจนา ทำนา
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วัชรีพร กอกทองคำ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
พนักงานขับรถ
อนุรักษ์ สุภาวะ