สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
วรรณา ผุสดี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สัณฐิราช นามเหลา
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
วรรณา ผุสดี
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล