กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
วรรณา ผุสดี
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชินวิวัฒน์ ตันกูล
 
นักวิชาการพัสดุ
กุลณัฐ ฟักเขียว
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
พจนา ทำนา
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
วัชรีพร กอกทองคำ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
พนักงานขับรถ
อนุรักษ์ สุภาวะ
 
พนักงานทำความสะอาด
ทาริก ธุระสุข
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
วรรณา ผุสดี
 
นักพัฒนาการกีฬา
นินินทร์ สุวรรณรัตน์
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
สุเทพ คำลือ
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอภูกามยาว
สุรศักดิ์ คำมี
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอดอกคำใต้
โชติกา ธนโชติ จำรัส
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอแม่ใจ
ธราดล จำรัส
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเมืองพะเยา
กฤษฎ์ ติ๊บลังกา
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอจุน
ทาวิน จันทร์ต๊ะ
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเชียงม่วน
ภิญโญ ใจจันทร์
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอภูซาง
สุรกานต์ สอนโคตร
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอปง
จิรวัฒน์ คำลือ
 
เจ้าหน้าทีพลศึกษา ประจำอำเภอเชียงคำ
นิธิพนธ์ สีน้ำเงิน
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นาฎสุดา มิ่งขวัญ
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จันทร์หอม แสวงผล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ธนากร ธรรมสอน
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แววดาว หลักฐาน
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นาฎสุดา มิ่งขวัญ