กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นาฎสุดา มิ่งขวัญ