สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ปวีณวรรณ นิลกำแหง
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิภาพรรณ ณ ลำปาง